Art by Maria Kononov© Maria Kononov 2008
In the Snowy Woods
80cm x 100cm, oil

© Maria Kononov 2008
Gladiolus
80cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Sorrow and Joy
2 x 50cm x 100cm, oil

© Maria Kononov 2008
Centre Pompidou
120cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Winter Rooster
70cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Pont Neuf
70cm x 100cm, oil

© Maria Kononov 2008
Business District
70cm x 100cm, oil

© Maria Kononov 2008
Our Thoughts
100cm x 120cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Light at the End of a Tunnel
30cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Man and a Woman
2 x 30cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Cyclamen
60cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Forest People
120cm x 120cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Christmas Gift
30cm x 42cm, pastel, magic marker

© Maria Kononov 2008
Paris at Night
100cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Candle Holder
100cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Stravinsky Fountain
120cm x 120cm, oil

© Maria Kononov 2008
Indian Summer
100cm x 120cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Milky Wishes
30cm x 42cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Sunflowers
60cm x 80cm, oil

© Maria Kononov 2008
A Rooster
80cm x 120cm, oil

© Maria Kononov 2008
Flowers on a Window
70cm x 90cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A White Cat
90cm x 90cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
The First Step
100cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Our Life
100cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Corn on the Corner
60cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Goldfish
100cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Lilies
80cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Checkmate
90cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Marry-Go-Round
80cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Girl at the End of the World
50cm x 105cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
The Blue Cow
80cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Horse in the Mountains
75cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Native Dancer
65cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Industry in the Sea
120cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Love
90cm x 120cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Happiness
120cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
An Eye
120cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Piramide
65cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Dawn in Paris
100cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Europa
65cm x 80cm, oil

© Maria Kononov 2008
Cranes
80cm x 40cm, oil

© Maria Kononov 2008
La Bocca della Verità
80cm x 80cm, oil

© Maria Kononov 2008
Godzilla
100cm x 100cm, oil

© Maria Kononov 2008
Manhattan at Night
100cm x 80cm, oil

© Maria Kononov 2008
Promenade
65cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Freedom
80cm x 40cm, oil

© Maria Kononov 2008
Tropical Forest
40cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Stables
80cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
The Internet
60cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Sunset in Paris
80cm x 65cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
King Solomon
80cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Winter in the Park
80cm x 60cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Morning in Oostende
80cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Sydney Dance
90cm x 90cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Beauty
55cm x 65cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
Park Avenue
80cm x 100cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Georgian Girl
100cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
A Window
60cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
French Girl in a Russian Sauna
60cm x 80cm, acrylic

© Maria Kononov 2008
The Ice Skating Ring
80cm x 80cm, acrylic